Ticaret Borsaların kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümleri Muamelat Müdürlüğüne, genel sekreter, üyeler ve borsanın organlarının sekretarya işlevlerini yerine getirme görevi vermiştir. Bu amaçla;

• Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, borsaya kayıt yaptırmak ve kaydını silmek isteyen firmaların işlemlerini gerçekleştirmek, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip etmek, Üyelerin talep edeceği hüviyet belgesi, sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri düzenlemek,

• Organ seçimlerinin organizasyonunu gerçekleştirmek, seçim sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

• Borsa organlarında alınan kararları yazmak ve organ kararlarının gereğini yapmak ve/veya yapılması amacıyla diğer servislere ve üyelere kararları iletmek,

• Personel özlük ve sicil dosyalarını saklamak, ayrıca personelin terfii, sicil, izin, emeklilik, ve ayrılma gibi özlük işlerini takip etmek,

• Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek,