BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN YAYINLANDI – 19.08.2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı – 19.08.2016
*30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016 tarihine kadar), kalanının ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği;

*Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016 tarihine kadar) alacaklı birime başvurulması gerektiği; fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği;

*Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiği ile bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri, icra masrafları ve vekalet ücretlerinin karşılıklı olarak talep edilemeyeceği;

*Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği ifade edilmektedir.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

Bu gönderiyi paylaş